Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Κομποτάδων

1. Ο Δήμος Υπάτης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ», με προϋπολογισμό 69.379,56€.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 3.625,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 50.466,84€, γ) κατηγορία: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, με προϋπολογισμό 4.209,41€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Υπάτη Νομού Φθιώτιδας, μέχρι τις 11-6-2009 έναντι του ποσού των 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231351608, FAX επικοινωνίας 2231351618, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευάγγελος Ζαρονικόλας.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-6-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85..

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.167,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (150) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Α. και από Δημ. Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΗΜΟ ΥΠΑΤΗΣ.


«fthiotidasport»: Κε Δήμαρχε της Υπάτης, δημοσιογραφικά θεωρεία προβλέπονται ή πάλι καλά που θα γίνουν και κερκίδες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: